บริการสำรวจ (Survey)

mockup mockup mockup mockup

บริษัทฯ จะเข้าทำการตรวจสอบหน้างานและการใช้งานของอุปกรณ์เพื่อหาข้อสรุปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและ เพื่อวางแผนปรับปรุงให้ระบบใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การลงทุนของลูกค้าคุ้มค่ามากที่สุดในการที่จะลงทุนติดตั้งและปรับปรุงระบบ