ซ่อมแซมแก้ไข (Maintenance)

mockup mockup mockup mockup

บริษัทฯ รับแก้ไขและปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่มีปัญหาเช่น open , Alarm ,Trouble หรือ สายหลุดสายขาด ลงกราว์ด ทางบริษัทฯสามารถเข้าตรวจสอบหน้างานเพื่อหาสาเหตุและแจ้งลูกค้าเพื่อแก้ไข ให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามอายุงานของอุปกรณ์นั้นๆ