บริการอบรม (Training)

mockup mockup mockup

บริษัทฯมีบริการอบรมการใช้งานให้กับลูกค้าอย่างน้อย 2 ครั้งหลังการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เพื่อให้เข้าใจการใช้งานระบบเมื่อเกิดเหตุจริงหรืออุปกรณ์ Error ท่านลูกค้าสามารถจัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องและไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย อบรมโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี สามารถเข้าใจการทำงานของระบบได้ทุก Brand และทุกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้